Info om corona

 

Studentexamensnämndens information uppdaterad 16.7.2020

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

 

Beredskap gällande coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Nämnden samlar ihop anvisningar och information om studentexamen våren och hösten 2020 och beredskapen gällande coronaviruset. Sidan har omarbetats och uppdaterats senast 16.7.2020 kl. 16.15.

Du hittar övrig nyttig information och noggrannare anvisningar om coronavirusläget också på andra myndigheters webbplatser:

- Statsrådet: En sammanställning av myndigheternas beslut och material om coronaviruset
- Undervisnings- och kulturministeriet: Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde
- Utbildningsstyrelsen: Information och anvisningar för avvikande undervisningsarrangemang 
- Regionförvaltningsverket: Svar på vanliga frågor
- Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar och aktuell information om coronavirussituationen

 

Provdagarna för höstens studentexamen har ändrats

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna hösten 2020 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs, delas upp på två dagar.

Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasierna i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Examinanderna kan vid studentexamen hösten 2020 anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen speciellt för de examinander vars examensplaner ändrades på våren på grund av att de själva insjuknade, på grund av de tidigarelagda provdagarna eller av någon annan orsak.

En examinand kan således som mest utföra fyra realämnesprov samt provet i främmande språk, lång lärokurs, i engelska och i något annat språk vid examen hösten 2020. Vid examen hösten 2020 görs sålunda ett undantag till det i de provspecifika föreskrifterna angivna maximala antalet prov i ifrågavarande ämnen som kan avläggas vid ett och samma examenstillfälle.

De nya provdagarna hösten 2020

Ändringen av provdagarna och orsakerna till den beskrivs närmare i ett meddelande på nämndens webbplats

 

På grund av coronavirusläget är det inte möjligt att göra ändringar i Abitti eftersom gymnasierna och examinanderna inte har möjlighet att ta dem i bruk vid distansundervisning. Detta innebär samtidigt att det inte görs några ändringar i provsystemet inför studentexamen hösten 2020. Till exempel kommer inte de nya digitala MAOL:s tabeller att finnas med i höstens examen. Examinanderna förlitar sig vid deltagandet i höstens examen främst på den tekniska erfarenhet de erhållit före övergången till distansundervisning

Hur undviker man närkontakt då man anländer till provet och under provet?

Nämnden ger närmare anvisningar gällande beredskapen under höstens lopp. Vilka åtgärder som krävs beror på hur coronavirusläget utvecklas. Institutet för hälsa och välfärd THL och undervisnings- och kulturministeriet har gett ut anvisningar om anordnande av undervisningen under coronavirusepidemin till undervisningsanordnarna. De erfarenheter som fås genom undervisningsarrangemangen stöder även beredskapen inför examen. De anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett gällande anordnande av urvalsprov kan tillämpas även på studentexamen (länk endast på finska).

Gymnasierna känner möjligheterna och begränsningarna gällande de utrymmen som fins att tillgå och fattar besluten som gäller det praktiska verkställandet av proven. Det är rekommendabelt att se till att examinanderna inte befinner sig nära varandra eller bildar stora grupper då de kommer till provet eller då de avlägsnar sig. Kontrollen av provtillbehör och medhavd lunch rekommenderas ordnas så att övervakarna inte vidrör examinandens egendom som granskas. Det är skäl att fundera på tillvägagångssätt för att undvika långvarig närkontakt då examinandernas identitet kontrolleras samt för andra situationer då övervakaren ger anvisningar till examinanden. Det är också bra att även bedöma andra lokala tillvägagångssätt med tanke på eventuell smittorisk. 

 

Om coronavirusläget oroar examinanderna

Gymnasiet bör anvisa examinanderna att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar. Det är skäl att informera om de möjligheter som erbjuds av den lokala hälsovården och gymnasiets studerandehälsovård ifall examinanderna är mycket oroliga. Institutet för hälsa och välfärd anvisar om hur man tvättar händer och hostar rätt. Förutom att dessa anvisningar förhindrar spridandet av coronaviruset, hindrar de också andra sjukdomar från att spridas. Om examinanden insjuknar, är prioriteten att ta hand om ens eget och de andras hälsa. Avläggandet av prov förflyttas till en senare tidpunkt, men den finländska utbildningen erbjuder olika möjligheter i ställer för återvändsgränder. Även om avläggandet av examen eller starten av fortsatta studier eventuellt uppskjuts, kan examinanden under tiden ställa in skärpan på sina planer och avlägga studentexamensprov.

 

Om en examinand insjuknar innan eller under provet

Om en examinand insjuknar eller uppvisar symptom innan provet eller anländer två veckor innan provet från ett land som utsatts för begränsningar gällande resande på grund av coronavirusläget, bör examinanden omedelbart ta kontakt med rektor. Att ta vara på den egna och andras hälsa ska gå före allt annat. Vid behov kan rektor rådgöra med hälsovården eller gymnasiets studerandevård. Gymnasiets möjligheter att ordna olika anpassningar är begränsade då man beaktar de andra examinandernas och övervakarnas säkerhet.

Rektor klargör situationen för examinanden och vägleder examinanden gällande en eventuell ansökan om annullering av anmälan och övervägande av övriga alternativ om det inte är möjligt att utföra provet. Hälsovårdsmyndigheterna och andra läkare har vid behov beslutsrätt gällande isolering och karantän.

Om en examinand insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas. Beroende på situationen ringer man till nödcentralen i akuta nödfall eller frågar hälsovården om råd. Examinanden kan flyttas till ett avskilt utrymme medan situationen utreds. Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet.

 

Om en examinand satts i karantän

Examinanden ska informera gymnasiet om karantänen så fort som möjligt. I karantänsituationer skall man handla enligt hälsomyndigheternas anvisningar. Övervakarna bör inte utsättas för onödiga risker. Examinanden ska i första hand utebli från provet.

Det är i princip inte möjligt att utföra prov i separat utrymme om examinanden har erhållit ett karantänbeslut. Nämnden har diskuterat saken med hälsovårdsmyndigheterna. Närkontakterna för en person som satts i karantän är kraftigt begränsade. Det är svårt eller omöjligt att anordna provet ens i ett separat utrymme på ett sådant sätt att övervakaren inte skulle befinna sig i samma utrymme och i problemsituationer nära examinanden. Vid alla beslut om specialarrangemang måste övervägas ifall det specialarrangemang som ansöks om är rimligt möjligt att genomföra.

Om det uppkommer problem med anordnandet av proven ska gymnasiet kontakta nämnden så fort som möjligt. Nämnden kan på många sätt stöda anordnandet av proven både före och under provdagen.

Om provet inte kan anordnas har examinanden tillgång till samma möjligheter som ifall hen inte kan närvara. Enligt nuvarande bedömning kommer utvecklingen av coronavirusläget att förhindra möjligheterna att under samma examenstillfälle anordna proven på avvikande sätt för de examinander som inte nu kan delta. Nämnden följer med situationen och bedömer hur den utvecklas. Examinanden kan delta i studentexamensproven under nästa examenstillfälle.