UNDERVISNINGSTEKNOLOGI

 

Vid Gymnasiet i Petalax pågår en fortgående utveckling av den digitala undervisningen. För att stödja detta har kommunen anlitat en IT-stödperson och en IKT-pedagog. Skolan är utrustad med interaktiva tavlor (Smartboards) i alla klassrum och alla studerande har till förfogande en egen windowsbaserad dator (surfplatta). Skolan använder sig flitigt av lärplattformen Fronter, både inom närstudier och inom distansstudier (Vi-7).

 

Användningen av datorer

Vid gymnasiet finns inte mera någon datasal. Den har slopats och i stället har de studerande egna datorer (surfplattor) som skolan lånar ut för gymnasietiden. För att få allt att fungera i praktiken finns trådlöst nätverk. Skolan använder sig av Fronter som undervisningsplattform. Skolans IT-stödperson ansvarar för det tekniska underhållet av datorerna medan skolans IKT-person ansvarar för att datorerna tillämpas på ett pedagogiskt och meningsfullt sätt i undervisningen. För detta ändamål finns en IKT-bricka som består av ett antal workshoppar som lärarna kan ta del av. Dessa workshoppar är uppbyggda för att stöda den pedagogiska användningen av datorerna.

 

Smartboard

Varje klassrum i skolan är utrustad med en interaktiv tavla (Smartboard). Fördelen med dessa interaktiva tavlor är att läraren kan åskådliggöra och konkretisera problem och frågeställningar för studerande på ett meningsfullt sätt. Vid Gymnasiet i Petalax har lärarna själva producerat och utvecklat eget elektroniskt material för undervisningen i Smartboardens egen mjukvaruprogram Notebook. Skolan ordnar även fortbildningstillfällen för andra skolor och lärare i hur man använder elektroniskt material och Smartboardtavlor. Om du är intresserad av att beställa fortbildning, kan du kontakta skolans rektor. Skolans IKT-pedagog Simon Hansell ger här en kort demonstration på hur Smartboarden kan användas i undervisningen.

 

Fronter

Skolan använder sig av lärplattformen Fronter som kan ses som en digital motsvarighet till den fysiska skolan. I Fronter finns bland annat ämneskorridorer och kursrum som skolans alla lärare har varit med och bygga upp. Digitala kursrum finns för så gott som alla kurser som ordnas på skolan, samt för vissa distanskurser som hålls inom samarbetsringen Vi-7. Exempel på hur ett kursrum i Fronter kan se ut ser du här.

 

Distansstudier

Gymnasiet i Petalax erbjuder studerande i samarbete med gymnasieringen Vi 7 en omfattande distansundervisning. Kursutbudet omfattar 32 gymnasiekurser. De flesta av kurserna är fördjupade kurser.  Lärarna inom gymnasieringen har utarbetat och utvecklat ett stort antal distanskurser både inom naturvetenskapliga och humanistiska ämnen.  

 

Cirka 10 % av de studerande inom Vi 7 avlägger årligen någon distanskurs. Distanskurserna har visat sig vara ett utomordentligt komplement till skolans egen undervisning och dessutom ger det möjlighet för studerande att avlägga kurser som skolorna eventuellt inte erbjuder alla år. Till dessa kurser hör till exempel livsåskådning.

 

Utvecklingen av undervisningsteknologin vid Gymnasiet i Petalax har varit möjlig tack vare det ekonomiska stöd som skolan erhållit av Svenska kulturfonden och Utbildningsstyrelsen.