Skolans egna lärare bedömer alla prov preliminärt. Den preliminära bedömningen ger en ungefärlig bild av den slutgiltiga bedömningen av provet.

Nämnden besluter om de slutgiltiga vitsorden i de olika ämnena. Vid olika provomgångar kan det vara ganska stor skillnad mellan poänggränserna för de olika vitsorden.

 

Vitsorden i examen är följande:

Laudatur (L) = 7 poäng

Eximia cum laude approbatur (E) = 6 poäng

Magna cum laude approbatur (M) = 5 poäng

Cum laude approbatur (C) =4 poäng

Lubenter approbatur (B) = 3 poäng

Approbatur (A) = 2 poäng

Improbatur (I) = 0 poäng


Om examinand blivit underkänd i ett obligatoriskt prov kan nämnden, på villkor som anges nedan, ge eleven studentbetyg i vilket det underkända vitsordet finns antecknat. Förfarandet kallas för kompensation.

 


Nämnden följer följande grunder då kompensation avgörs:

De underkända prestationerna i olika ämnen har indelats i fyra nivåer, vilka har beteckningarna i+, i, i- och i=. De godkända proven ger kompensationspoäng enligt tabellen ovan (L= 7 poäng etc.) Examinandernas kompensationspoäng summeras varvid 12 poäng kompenserar det underkända vitsordet i+, 14 poäng i, 16 poäng i- och 18 poäng i=.


Kompensationsförfarandet förutsätter att examinanden ger sitt samtycke. Det görs automatiskt och man behöver således inte anhålla om det. Om man inte vill att förfarandet skall tillämpas måste man meddela om det skriftligt till nämnden (meddelandet skall gå via skolan inom den tidsram som angivits tidigare). Såvida en elev blivit underkänd flera än en gång i ett obligatoriskt prov beaktas alltid det bästa av improbaturerna då kompensationen beräknas.

 

EXAMINANDER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Om det blivit konstaterat att den studerande har en LoS störning bör man ha ett utlåtande om störningen. Utlåtandet kan ges av en utbildad speciallärare, sakkunnig psykolog eller läkare. Skolans speciallärare står till förfogande i detta fall.

Utlåtandet måste lämnas till studentexamensnämnden i samband med anmälan till studentskrivningarna. Skolan förmedlar utlåtandet tillsammans med anmälningarna.

Nämndens LoS utskott granskar LoS-utlåtanden och går igenom LoS-elevernas svar efter att de blivit bedömda. Då utskottet bestämmer studerandes vitsord beaktas störningsgraden och poängskillnaden mellan elevens poäng och det högre vitsordets poäng. Det bör dock observeras att vitsordet kan ändras endast i ett prov.