Vi7 logo v4

Vi7 är ett utvidgat lärarrum. Samarbetet handlar om gemensam undervisning, fortbildning och ämneslärarträffar, projekt och rektorsmöten. Bland annat har Vi7 en gemensam kursbricka från vilken den studerande fritt kan välja utvalda studieavsnitt/kurser och delta i dessa på distans utöver den egna skolans studieavsnitt/kurser.

 

Följande skolor ingår i nätverket:

Vörå samgymnasium – idrottsgymnasium

Korsholms gymnasium

Vasa gymnasium & Vasa svenska aftonläroverk

Vasa övningsskolas gymnasium

Gymnasiet i Petalax

Närpes gymnasium

Kristinestads gymnasium

 

Visionen för samarbetet

VI7:s gemensamma uppdrag är att ge en kvalitativ allmänbildande utbildning på svenska. Undervisningen skall bidra till att de studerande utvecklas till kunniga och välmående samhällsmedborgare. Utbildningen skall ge förutsättningar för att förbereda de studerande inför fortsatta studier på tredje stadiet. Gymnasieutbildningen skall vara tillgänglig i och för regionen.