shutterstock 1923589103

Studentexamen är en mogenhetsexamen. Man måste ha kunskap om man vill vara framgångsrik i examen. Resultatet påverkas också av elevens allmänna omdömesförmåga och förmågan att utstå stress. Då studentexamensresultatet har en stor betydelse för möjligheterna att få tillträde till fortsatta studier, är det inte värt att skribenten påskyndar avläggandet av examen på bekostnad av resultatet.


Anmälan är bindande. Endast ytterst vägande skäl kan leda till att studentexamensnämnden på ansökan annullerar anmälan till examen (allvarlig sjukdom, flyttat utomlands ). Då man anmäler sig har man valt obligatoriska och frivilliga ämnen samt nivåer på prov i examen. Dessa val kan inte ändras senare.
 Det bör observeras att provavgift uppbärs för provet fast eleven uteblir och att anmälan betraktas som ett försök att avlägga provet (man har förverkat sin rätt om man inte kommer då man anmält sig).
Rektor granskar att elev har rätt att anmäla sig till och delta i provet.
På basen av den muntliga och skriftliga information eleverna erhåller anmäler de sig till studentskrivningarna på de blanketter skolan tillhandahåller.

Anmälningstiden till vårens skrivningar utgår 20.11.2020 och 7.6.2021 utgår anmälningstiden till höstens 2021 skrivningar.


Ur den skriftliga anmälan bör det framkomma om eleven anmäler sig till examen eller enskilt ämne. Det bör framkomma om det är frågan om omtagning eller förhöjning eller en komplettering av examen.
Ur anmälan bör också framkomma de uppgifter som berör proven bl.a. om det är frågan om obligatoriskt eller extra prov samt provets nivå. 

EXAMENSAVGIFTER

De som deltar i studentexamen måste betala examensavgifter till studentexamensnämnden.


Våren 2021 är grundavgiften 14 euro och för varje prov dessutom 28 euro.

Avgifterna inbetalas till skolan 15.1.2021 eller genast då storleken fastställts.