Gymnasiet i Petalax har ett etablerat samarbete med lärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. För närvarande är Gymnasiet i Petalax projektgymnasium inom ÅA:s projekt ”Ämnesövergripande didaktik 2022-25”. Skolan har deltagit i tidigare ÅA-projekt som IDEMO och HELIUM. Vi har även fungerat som projektgymnasium inom ÅA-projektet eKLasstandem inom finska undervisningen. Vi har under åren haft lärarutbildare och forskare på plats i skolan inom nämnda projekt. Vi får besök av lärarstuderande från lärarutbildningen i Vasa som vill bekanta sig med vår verksamhet inom tvärvetenskap. Ett annat samarbetsprojekt med ÅA är SYNAPS inom psykologiundervisningen. Utöver dessa nämnda samarbetsytor bjuder lärarna in föreläsare från Åbo Akademi till olika studieavsnitt i gymnasiet.

 

Lärmiljöprojekt Experience 2022-24

I projektet "Experience" ges studerande upplevelser i tvärvetenskapliga lärmiljöer över stadiegränserna. Experter bjuds in till gymnasiet för att skapa upplevelser hos studerande för att stärka samarbetet till aktörer utanför skolvärlden. Experterna från tredje stadiet och arbetslivet ger input och håller workshops med studerande. I studieavsnitten säkerställs en "expertgaranti". I en stadieövergripande labbkurs där studerande från gymnasiet undervisar elever från högstadiet främjas intresset för den tvärvetenskapliga kompetensen. i Petalax ingår som ett projektgymnasium inom Åbo Akademis forsknings- och utvecklingsprojekt "Ämnesövergripande didaktik 2022-25", vid lärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 

Lärmiljöprojektet Olympos 2020-2022

I projektet Olympos skapade lärarna vid Gymnasiet i Petalax modeller för ämnesövergripande pedagogik i gymnasiet. Inom projektet arbetar vi utgående från den nya läroplanens (GLP 2019) riktlinjer för helhetstänkande över ämnesgränserna.

Gymnasiet i Petalax blev valt till projektgymnasium inom ramen för Åbo Akademis tvärvetenskapliga projekt Idemo (Integrated Subject and Democratic Education) vid lärarutbildningen i Vasa vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Olympos förverkligades i samarbete med Idemo.

Projektet Olympos bygger på de kunskaper och erfarenheter av ämnesövergripande undervisning som genererats inom Gymnasiets i Petalax tidigare erhållna UBS-projekt Apollo (2018-2020).

Därtill jobbade hela lärarkollegiet över ämnesgränserna under temavecka 8 på vårterminen. Temat för våren 21 var ”Olympos – synen på människan under antiken”.

Målet var att starta en tvärvetenskaplig linje vid Gymnasiet i Petalax hösten 2021. Detta lyckades. Den första kullen på den tvärvetenskapliga linjen startade sina studier hösten 2021.

Undervisningen på den tvärvetenskapliga linjen innefattar vid sidan om ordinarie undervisningen tvärvetenskapliga kurser. Dessa kurser är fenomenbaserade och undersökande. Således ges studerande på den tvärvetenskapliga linjen chansen till fördjupning men också möjligheten att jobba mera ur ett problemlösningsperspektiv. De studerande kommer därmed att se vikten av att vara insatt i flera olika ämnen och därför också lära sig att tillämpa sina kunskaper bättre på ett brett plan.

Regina Öhman; Olymposprojektet - Människans utveckling från antiken till nutid, ingår i Mård Nina; Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran, 2022, Åbo Akademi. 

André Forsman; To the Moon and Back - Från Apolloprojektet till den tvärvetenskapliga linjen, ingår i Mård Nina; Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran, 2022, Åbo Akademi.  

Margareta Bast-Gullberg & Simon Hansell; Hur leda förändringar och skapa strukturer för tvärvetenskaplig pedagogik, ingår i Mård Nina, Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran, 2022, Åbo Akademi. 

 

Lärmiljöprojektet Apollo 2018-2020

Projektets mål var att skapa ämnesövergripande helheter i gymnasiet och att utveckla nya pedagogiska goda modeller för undervisningen. Apolloprojektet togs fram med anledning av märkesåret för månlandningen (2019). Verksamheten i projektet bestod av tre tillämpade gymnasiekurser med temat månlandningen. Inom naturvetenskaperna behandlades förbränningsteknik, rymdteknik och hållbar utveckling. Inom historia och samhällslära ordnades en kurs om rymdkapplöpningen och kapprustningen under kalla kriget. Inom gymnastik och hälsokunskap arrangerades en kurs baserad på astronauternas träningsprogram samt kost- och hälsoaspekter i samband med rymdfärder. Samtliga kurser var tvärvetenskapliga och innehöll nya kollaborativa och interaktiva undervisningsmetoder. Både inom och utöver kurserna ordnades flertalet exkursioner, gästföreläsningar och laborationer.

Kurserna som ordnades vid gymnasiet var också tillgängliga för högstadieelever och kunde räknas till godo för fortsatta gymnasiestudier. Kurserna var utvecklade för att beakta skillnader i elevernas kunskapsnivå och för att bidra till ett sociokulturellt lärande.

I kurserna användes en klassuppsättning VR-glasögon i undervisningssyfte för att låta studerande leva sig in i situationer man inte kunde återskapa på ett traditionellt sätt i klassrummet, till exempel rymdfärder och historiska händelser.

Inom projektet Apollo samarbetade gymnasiet med Åbo Akademi och lärarutbildningen i Vasa inom ÅA-projektet Helium (Ämnesövergripande verksamhet i gymnasiet). Gymnasiet i Petalax var deltagande skola inom Helium.

 

Gymnasiet i Petalax var tidigt ute med att inleda ett samarbete med tredje stadiet inom ämnet psykologi. Sedan år 2018 samarbetar gymnasiet med psykologin i Åbo och detta samarbete utmynnar i en tillämpad kurs ("Psykologi efter gymnasiet") för gymnasiestuderande som ordnas i Vasaregionen. Läs mer om detta samarbete i psykologiläraren Simon Hansell lärarblogg.

Synaps är ett samarbete mellan Åbo Akademi i Vasa och psykologilärarna inom Vi7. Detta samarbete konkretiseras i olika workshoppar och seminarier som planeras och genomförs av studerande i utvecklingspsykologi i Vasa. Målgruppen är gymnasiestuderande som med sitt aktiva deltagande kan erhålla en tillämpad kurs i psykologi vid sitt eget gymnasium. Den tidigare nämnda kursen "Psykologi efter gymnasiet" är numera en integrerad del i Synaps.

Från och med läsåret 2020-2021 erbjuds alla gymnasier inom Vi7 och Team Nord  att ta del av hela konceptet med samarbetet med Åbo Akademi.